Delen

Een duurzame start voor Alkondor in 2018

Ma 15 januari, 2018

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is onomkeerbaar gaande. Alkondor Hengelo investeert daarom in de ontwikkeling van circulaire gevel(service)concepten. De circulaire economie is aan te duiden in verschillende cirkels waarin de producten niet eindigen als afval, maar worden onderhouden, hergebruikt, geactualiseerd en gerecycled tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen. Alkondor Hengelo beheert al deze processen en blijft verantwoordelijk voor het functioneren van de gevel. Op deze manier is circulariteit voor gevels gewaarborgd.

Eind 2017 is Martijn Veerman bij Alkondor Hengelo in dienst gekomen met als doel de ontwikkeling van de circulaire gevel te implementeren. Dit staat in lijn met de circulaire economie waarin wij van een product georiënteerde aanpak naar een volledig service gerichte aanpak toe werken. Deze ontwikkeling zal stap voor stap in de praktijk worden uitgerold. Inmiddels zijn de eerste pilots afgerond en wordt er een nieuwe pilot in februari dit jaar opgestart die in het teken staat van identificeren van gevelproducten, datamanagement en het juridisch eigendom behoud van de gevel.

Het gaat niet om het product maar om de prestatie
De klant/gebruiker van een gebouw is gebaat bij een gezond klimaat waarin productief gewerkt, gewoond etc. kan worden. Dit zijn de primaire gebruiksprocessen en zijn essentieel voor de gebouweigenaar of exploitant. Deze processen moeten onverstoord kunnen plaatsvinden. De gevel heeft een belangrijke rol in deze processen als het gaat om comfort en welbevinden van de gebouwgebruikers. Voor die specifieke technische kennis en kunde kan de klant rekenen op de expertise van Alkondor Hengelo. De klant kan aangeven welk comfort, of welke functionaliteiten hij nodig heeft om de gebruikersprocessen optimaal, zonder storingen, te kunnen laten plaatsvinden. Dan zal Alkondor Hengelo met  haar partners hier de beste technische en circulaire oplossing bij zoeken en ontwikkelen!

De gevel als een service: welke service levert Alkondor Hengelo?
Alkondor Hengelo zal het volledig beheer van de gevel op zich nemen. Door middel van prestatiecontracten zullen er KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) worden afgesproken die als basis gelden voor de kwaliteit van de gevel. Met het beheer van de gevel wordt ook bedoeld de service van het eenvoudig kunnen aanpassen, veranderen, actualiseren en terugnemen van de producten aan het eind van de levensduur. Eventueel kan er een hergebruiksbestemming worden gezocht voor de gevel.

De concrete gevel gerelateerde services zijn:

  • Esthetische prestaties: de gevels zien er altijd visueel goed uit;
  • Technische prestaties: de gevels functioneren altijd zoals vooraf is vastgesteld;
  • Flexibele prestaties: de gevel is veranderbaar en demontabel;
  • Terugname garantie: aan het einde van de levensduur neemt Alkondor uw gevel weer terug voor hergebruik of recycling.

Ook kunnen er installaties worden geïntegreerd in de gevel. Dit noemen wij de integrale gevel. Te denken valt aan decentrale verwarming, koeling en ventilatie voorzieningen. Alkondor heeft samenwerking met meerdere leveranciers op dit gebied. Indien de installaties een plek krijgen in de gevel, dan kan bijvoorbeeld klimaat worden gegarandeerd, zoals frisse lucht, temperatuur, lichtregulering.

Focus van korte naar lange termijn
De transitie naar de circulaire economie betekent ook een verandering in de focus van het ontwerp en bouwproces naar de focus op de exploitatie en end-of-life. De exploitatie wordt steeds meer een uitgangspunt voor de manier hoe er ontworpen en gebouwd wordt. De beslissingen voor gevels zien er totaal anders uit bij deze lange termijn benadering. Zo is bijvoorbeeld de keuze voor de oppervlaktebehandeling essentieel voor de esthetische prestatie, de bereikbaarheid van de gevel voor het goed en efficiënt kunnen onderhouden, de kwaliteit van het hang- en sluitwerk voor de technische prestaties, enzovoort. Alkondor Hengelo zal de gevel als een dienst in een langetermijncontract aanbieden, waarin ze zelf verantwoordelijkheid neemt voor de technische- en esthetische prestaties en de end-of-life fase.

Gevels identificeren
Een van de pilots waar we nu aan werken gaat over het identificeerbaar maken van gevelproducten. Met dit systeem, het Facade Identification System (FIS), kan tevens het volledig beheer van de gevels worden uitgevoerd door Alkondor Hengelo. Het FIS systeem wordt ontwikkeld met de VMRG (brancheorganisatie voor de gevelbouw), Slimlabs, Tagologic en bedrijven uit de sector. Wat houdt het in? Door middel van een tag met een code (bijv. een QR code of een NFC chip), kan met een smartphone het gevelproduct worden gescand. Vervolgens wordt via een representatie in 3D (dankzij IFC modellen) van het gebouw verwezen naar welk product er is gescand. Daarnaast is alle relevante informatie van het product te zien, inclusief de onderhoudshistorie. Uiteindelijk zal ook gebruiks- en productdata worden getoond die verschillende sensoren genereren. Dit systeem is een perfect middel om het beheer en onderhoud van gevels uit te voeren en naar een circulaire economie voor de gevel te groeien.

Eigendom
Een ander aspect van de pilot is het eigendomsbehoud wat we hier voor het eerst in Nederland gaan behouden op de gevels. Hiervoor is in samenwerking met de hiervoor genoemde partners en Houthoff Buruma een juridische constructie ontwikkeld waarin binnen de wettelijke kaders een producent eigenaar kan blijven van de gevel. Omdat de pilot relatief klein is, kunnen we dit hier goed oefenen en aantonen.

Alle nieuwsberichten